۱۴۰۰-۰۴-۲۶
با همکاری موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی و هیات کوراش استان انجام شد
دهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی بزرگسالان کشور جام امام رضا علیه السلام برگزار شد
دهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی بزرگسالان کشور جام امام رضا علیه السلام با حضور ۱۷۰ ﻧﻔﺮ شرکت ﮐﻨﻨﺪه از ۲۳ اﺳﺘﺎن در موسسه تربیت بدنی برگزار شد

رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺭﺍﺵ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸــﻮﺭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﻣﺰﺷــﺪﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮﻭﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸــﻬﺪ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠــﯽ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻃﯽ 1 ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ موسسه تربیت بدنی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻤﺎﺷــﺎﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، بدون هیجان برگزار شد.

دهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی بزرگسالان کشور جام امام رضا علیه السلام با حضور ۱۷۰ ﻧﻔﺮ شرکت ﮐﻨﻨﺪه از ۲۳ اﺳﺘﺎن در 7 وزن به میزبانی موسسه تربیت بدنی با ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﯽ برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم خراسان رضوی با ۲ﻃﻼ، ۲ﻧﻘﺮه و ۳ﺑﺮﻧﺰ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎد. ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم رﺳﯿﺪﻧﺪ. اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺰرگسالان ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻨﺎﻧﯽ و قنبرعلی قنبری در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﺎضر ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﻮراش ﮐﺎران ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید