موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

کلاس های آموزشی اوقات فراغت آقایان

 

کلاس های آموزشی اوقات فراغت آقایان
دوره اول - 24 جلسه
روز های زوج : تاریخ شروع 97/4/2 و تاریخ پایان 97/5/27
روز های فرد : تاریخ شروع 97/4/3 و تاریخ پایان 97/5/25

کلاس های آموزشی شنا اوقات فراغت آقایان
دوره اول - 12 جلسه
روز های زوج : تاریخ شروع 97/4/2 و تاریخ پایان 97/4/30
روز های فرد : تاریخ شروع 97/4/3 و تاریخ پایان 97/4/28
دوره دوم - 12 جلسه
روز های زوج : تاریخ شروع 97/5/1 و تاریخ پایان 97/5/27
روز های فرد : تاریخ شروع 97/5/2 و تاریخ پایان 97/5/28
دوره سوم - 12 جلسه (فشرده)
تاریخ شروع : 1397/06/01 و تاریخ پایان : 1397/06/15