موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

تست آمادگی جسمانی و ارزیابی ساختار قامتی

در راستای ارتقای حفظ سلامتی و ایجاد انگیزه و نشاط بیشتر کاری کارکنان و ارزیابی اسکلتی و عضلانی آنان موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی تست آمادگی جسمانی و ارزیابی ساختار قامتی را در محل این موسسه انجام می دهد.  
 

به گزارش سایت موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در اولین مرحله از این طرح نیرو های حفاظت فیزیکی اداره کل حراست در این تست شرکت کردند. افراد حاضر ابتدا برگه سلامتی جسمانی و قلبی و عروقی خود را از پزشک مستقر در سالن دریافت و در ادامه در تست های عملی بارفیکس ، دریبل فوتبال و بسکتبال ، درازو نشست ، چوب موازنه ، دوی 9*4 ، پرتاب توپ مدیسنبال و دو 25*6 شرکت می نمایند.

نتایج بدست آمده از انجام مراحل تست در فرم ارزیابی ساختار قامتی و آمادگی جسمانی ثبت و با تعیین نقاط قوت و ضعف بدنی به شرکت کنندگان ارائه می گردد.

موسسات و ادارات تابعه آستان قدس رضوی می توانند جهت انجام این تست برای کارکنان خود با هماهنگی موسسه تربیت بدنی اقدام لازم را بعمل آوردند.

 
کلید واژه ها:ارزیابی اسکلتی و عضلانی , ارتقای حفظ سلامتی