موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

لزوم تعامل با هیات های وزشی استان

هیات های ورزشی در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی مکلف به هماهنگی با هیات های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان هستند.  
 

مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی تصریح کرد : متولی اصلی همه رشته های ورزشی در استان ، هیات های ورزشی زیر مجموعه اداره کل ورزش و جوانان استان هستند و ایجاد هیات های مشابه در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی نباید منجر به این پندار غلط شود که این هیات نباید با هیات های متناظر خود در زیر مجموعه اداره کل ورزش و جوانان هماهنگ باشد.

دکتر علی اکبر هاشمی جواهری در ادامه بیان داشت : مطمئنا تمام هیات های ورزشی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی باید با هماهنگی با هیات های ورزشی استان عمل کنند و تعامل میان این دو منجر به رشد و جهش توسعه ورزش خواهد شد. وی همچنین یادآور شد : انتظار داریم در سایه تعامل و حرکت هماهنگ هیات های ورزشی بتوانیم شاهد حرکتی مکمل در ترویج ورزش و توسعه آن باشیم.

 
کلید واژه ها:هیات های ورزشی
 
 
آغاز به کار نخستین دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی
فعالیت های ورزش آستان قدس رضوی به تدریج به مسئولان روسای هیات این نهاد واگذار می شود
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق رضوی در ورزش توسط تربیت بدنی آستان قدس رضوی
همزمان با هفته تربیت بدنی کارگاه نقش تربیت دینی در ورزش برگزار شد