موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

قدردانی قائم مقام آستان قدس رضوی از خدمات فرهنگی ورزشی تربیت بدنی آستان قدس رضوی

نظر به استقبال و ابراز رضایت مراجعین موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی از خدمات ارائه شده این موسسه در حوزه ورزش و ارسال نظرات آنان به قائم مقام آستان قدس رضوی ، ایشان از موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی به صورت کتبی تقدیر و قدردانی کردند.  
 

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در متن این تقدیرنامه آمده است از تلاش ها و مساعی ارزشمند مدیرعامل و همکاران در اجرای برنامه های معنوی فرهنگی و رویکرد ارزشی به ورزش و توجه به ورزش همگانی و صبحگاهی در تربیت بدنی آستان قدس رضوی تشکر و قدردانی کردند.

لازم به ذکر است روزانه حدود 5000 نفر از اماکن ورزشی آستان قدس رضوی استفاده می کنند و این موسسه مفتخر است تا خدمات دهی به این مراجعین را چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه ورزشی به بهترین شکل ارائه دهد.

 
کلید واژه ها:قائم مقام آستان قدس رضوی , خدمات فرهنگی ورزشی