موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

آگهی مزایده واگذاری سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی ویژه آقایان و بانوان

موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در نظر دارد سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی ویژه آقایان و بانوان واقع در بلوار فردوسی نبش تقاطع خیام ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) بهمراه کلیه امکانات شامل: دستگاه های بدنسازی ، رختکن و دوش را به مدت یکسال و قیمت پایه ماهانه 1/250/000/000 ریال به اشخاص حقوقی و یا حقیقی به صورت اجاره واگذار نماید .  


 
کلید واژه ها:آگهی مزایده , سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی